Regulamin konkursu “Moja miłość czyli mój instrument w moim świecie”

Konkurs “Moja miłość czyli mój instrument w moim świecie”

REGULAMIN KONKURSU

“Moja miłość czyli mój instrument w moim świecie”

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszym regulamin;

2. „Organizatorze” – należy przez to rozumieć Tryton Music Piotr Mol, al.

Focha 1, 30-111 Kraków, NIP: 222-082-03-73, REGON: 241907868 , adres e-mail: info@trytonmusic.com ;

3. „Konkursie” – należy przez to rozumieć konkurs przeprowadzany przez Organizatora pod nazwą“Moja miłość czyli mój instrument w moim świecie” opisany w Regulaminie;

4. „Uczestniku” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook lub serwisie Instagram, która wykona Zadanie Konkursowe;

5. „Jury” – należy przez to rozumieć komisję, o której mowa w pkt. 6.1. Regulaminu;

6. „Zadaniu Konkursowym” – należy przez to rozumieć ogłoszone przez Organizatora zadanie do wykonania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie;

7. „Zgłoszeniu Konkursowym” – należy przez to rozumieć pracę stworzoną przez Uczestnika w wykonaniu Zadania Konkursowego wykonaną i udostępnioną na zasadach, w terminie i w formie wskazanej w Regulaminie;

8. „Facebooku” – należy przez to rozumieć, zależnie od kontekstu, Facebook Ireland Ltd. – spółkę zarejestrowaną w Dublinie w Irlandii lub prowadzony przez nią portal społecznościowy Facebook;

9. „Fanpage’u Organizatora”– należy przez to rozumieć oficjalny profil Organizatora prowadzony w serwisie Facebook dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/TrytonMusic/

10. „Nagrodzie” - należy przez to rozumieć nagrodę rzeczową przyznaną Zwycięzcy przez Organizatora w formie i o wartości wskazanej w Regulaminie;

11. „Zwycięzcy” – należy przez to rozumieć Uczestnika wybranego przez Jury, który nabył prawo do Nagrody;

12. „Prawie Autorskim” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.);

13. „RODO” - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa wszystkie zasady uczestnictwa w Konkursie, a wszelkie publikowane przez Organizatora materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie https://trytonmusic.com/ oraz Fanpage Organizatora https://www.facebook.com/TrytonMusic/

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

4. Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu środkowoeuropejskiego.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.04.2019 roku o godzinie 11:00 i kończy się w dniu 23.04.2019 roku o godzinie 11:00 przy czym:

5.1. pierwszy etap rozpoczyna się w dniu 11.04.2019 roku o godzinie 11:00 i kończy się w dniu 18.04.2019 roku o

godzinie 24:00

5.2. drugi etap - wybór zwycięzców - rozpoczyna się w dniu 19.04.2019 roku i kończy się w dniu 23.04.2019 roku o

godzinie 11:00 .

6. W związku z obowiązującym Organizatora regulaminem portalu Facebook oraz regulaminem portalu Instagram Organizator informuje, iż:

6.1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany;

6.2. serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z Konkursem.

7. Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na Fanpage’u Organizatora oraz Koncie Organizatora nie później niż w terminie wskazanym w 2.5.1.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.

2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia (najpóźniej w chwili złożenia Zgłoszenia Konkursowego) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook lub serwisie Instagram, która wykona prawidłowo Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnik jest uprawniony do uczestnictwa w Konkursie pod warunkiem wykonania łącznie wszystkich poniższych czynności:

1. Dodaniu pod postem konkursowym zdjęcia swojej “miłości” czyli swojego instrumentu w swoim świecie.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu, członkowie organów zarządzających Organizatora, podmioty i ich pracownicy współpracujący z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu oraz członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie konta na serwisie Facebook i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.

6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs jest organizowany za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram i w związku z tym, z przyczyn niezależnych od Organizatora, zarówno Uczestnik, jak i Organizator podlegają regulacjom obowiązującym na tych portalach.

7. Rezygnacja z udziału w Konkursie może nastąpić do końca pierwszego etapu Konkursu, o którym mowa w pkt. 2.5.1., poprzez usunięcie całości lub części Zgłoszenia Konkursowego przez Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu niezależnie od przyczyn takiego usunięcia i tożsamości podmiotu usuwającego.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części Zadania Konkursowego w dowolnym momencie.

9. Organizator zastrzega, że jeden uczestnik może zamieścić tylko jedną pracę (fotografię) na portalu społecznościowym Facebook, a zgłoszone na Konkurs zdjęcia nie mogą być przetworzone elektronicznie lub być fotomontażem.

10.Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikom jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym wykonania umieszczanych zdjęć, a Uczestnik nie jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu ich zamieszczania na fanpagu Organizatora.

11. Nadesłane zdjęcia nie mogą naruszać przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych norm społecznych i obyczajowych, w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich, zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, dyskryminujące, godzące w uczucia religijne lub polityczne, propagujące przemoc, nienawiść oraz pornografię. W przypadku naruszenia norm określonych w niniejszym ustępie Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z

Konkursu.

12. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że wykonał nadesłane zdjęcia

samodzielnie oraz że przysługują mu do niej w całości

autorskie prawa majątkowe i osobiste, jako całości, jak

również do jej poszczególnych części. Uczestnik zapewnia

również, że nadesłane przez niego zdjęcia nie naruszają praw osób

trzecich (w tym praw własności intelektualnej lub praw do wizerunku)

oraz że są one wolne od jakichkolwiek obciążeń i ograniczeń na rzecz

osób trzecich, a także że nie udzielił on licencji na korzystanie z

nadesłanych zdjęć, ani że żaden z ich elementów nie było w przeszłości

wykorzystane na potrzeby innego konkursu, organizowanego przez

Organizatora lub osoby trzecie. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że w

przypadku utrwalenia na nadesłanych zdjęciach wizerunku osoby

trzeciej, posiada zgodę tej osoby na publikację jej wizerunku w zakresie

niezbędnym do udziału w Konkursie oraz przeniesienie tej zgody na

Organizatora.

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z następujących dwóch etapów:

a. w pierwszym etapie Uczestnicy wypełniają Zadanie Konkursowe;

b. w drugim etapie Jury dokona wyboru Zwycięzcy.

2. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu poniższej czynności:

a. Dodaniu pod postem konkursowym zdjęcia swojej “miłości” czyli

swojego instrumentu w swoim świecie.

3. Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją

Regulaminu.

4. Profil Uczestnika w serwisie Facebook i zdjęcie opublikowane w ramach

Konkursu jako Zgłoszenie Konkursowe, o którym mowa w pkt. 4.2.

powyżej, musi posiadać status „publiczny” (tj. publikowane w serwisie

treści są powszechnie dostępne również dla niezarejestrowanych

użytkowników).

5. Zgłoszenia do Konkursu są dokonywane wyłącznie w formie określonej

w pkt. 4.2. powyżej.

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną

w Konkursie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora w terminie

do 14 dni od dnia wyłonienia zwycięzców, nie podania Organizatorowi

pełnych danych teleadresowych, nieodebrania przez nią nagrody, lub w

przypadku niespełnienia wymogów podanych w Regulaminie, Jury

dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie,

wyłonionej przez Jury w dodatkowym terminie.

§ 5 PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH DO ZGŁOSZENIA

KONKURSOWEGO

1. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

1. zgłoszona przez niego Odpowiedź Konkursowa, jest oryginalna,

dotychczas niepublikowana i nie nagradzana w innych

konkursach oraz jest wynikiem osobistej, samodzielnej twórczości

Uczestnika;

2. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia

Konkursowego w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden

sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich;

3. Odpowiedź Konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw

autorskich oraz praw własności przemysłowej osób trzecich;

4. korzystanie ze Zgłoszenia Konkursowego w zakresie koniecznym

dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w

Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich.

2. W przypadku jeżeli Zgłoszenie Konkursowe będzie stanowić utwór w

rozumieniu Prawa Autorskiego z chwilą wysłania Zadania

Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej,

nieodpłatnej, zbywalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do tego

utworu na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 i art. 79 Prawa

Autorskiego, w tym:

1. w zakresie przekazywania utworów za pośrednictwem sieci

komputerowych, w tym poprzez Internet – w dowolnym

standardzie, systemie i formacie (w tym w szczególności poprzez

dowolne ich wykorzystywanie na portalach społecznościowych);

2. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów –

utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą

techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową, wykonywania

odbitek itd., w tym w formie plastycznej, fotograficznej,

poligraficznej, zapisu w pamięci komputera lub na nośnikach

komputerowych (magnetycznych, optycznych), zapisu

audiowizualnego – w dowolnym standardzie, systemie i formacie,

w dowolnej liczbie egzemplarzy;

3. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzanie

do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za

pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy

utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony

powyżej, jak również użyczenie lub najem i dzierżawa oryginału

lub egzemplarzy;

4. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż

określony powyżej – publiczne udostępnianie w szczególności na

ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w

mediach tradycyjnych i elektronicznych, utrwalanie na nośnikach

elektronicznych, publikacja w takich formach wydawniczych jak

książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie,

odtworzenie, nadawanie i remitowanie (w tym także w postaci

makiet) oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób aby

każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie

wybranym, oraz wyświetlanie utworów utrwalonych w formie

zapisu audiowizualnego;

5. w zakresie wykonywania wszelkich prac na podstawie utworów, w

nieograniczonych ilościach wykorzystań i w dowolnych miejscach;

6. w zakresie rozporządzania i korzystania z utworów zależnych w

stosunku do utworu, w szczególności z wszelkich ich opracowań,

adaptacji lub przeróbek;

7. wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, w tym

poprzez włączanie utworu do innych utworów (rozporządzanie i

korzystanie z opracowań utworu) oraz na zezwalanie na

korzystanie z opracowań Zgłoszenia Konkursowego i

rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania

Organizatora;

przy czym licencja udzielana jest na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy

(licząc od dnia dostarczenia Zgłoszenia Konkursowego Organizatorowi) oraz

obejmuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie pól eksploatacji

określonych powyżej.

1. Organizator zastrzega na podstawie art. 921 §3 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. z 2018

r. poz. 1025, dalej), iż z chwilą przekazania Nagrody na warunkach

wskazanych w 7.5. nabywa własność Zgłoszenia Konkursowego

Zwycięzcy, a Zwycięzca w zamian za przyznanie Nagrody przenosi

nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia

Konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w 5.2. powyżej.

Zwycięzca zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy przeniesienia

autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia Konkursowego na zasadach

i warunkach wskazanych w zdaniu poprzedzającym na każde wezwanie

Organizatora niezależnie od jego formy i terminu.

2. Z tytułu oświadczeń złożonych w pkt. 5.1. Uczestnik ponosi przed

Organizatorem odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba

trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Organizatora. W

szczególności w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób

trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje

się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz

do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a

także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w

przypadku braku takiej możliwości - przystąpić po stronie Organizatora

do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek

kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych

roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to

koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne

szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

§6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła 3 osobową

komisję (Jury), w skład której wejdą pracownicy Organizatora lub inne

wyznaczone przez Organizatora osoby.

2. Jury podda przesłane przez Uczestników Zgłoszenia Konkursowe ocenie

pod kątem spełniania następujących kryteriów:

1. kreatywność;

2. oryginalność;

3. kreowanie pozytywnego wizerunku marki Organizatora;

4. pomysłowość.

3. Wyniki drugiego etapu Konkursu (a zarazem ostateczne wyniki

Konkursu) zostaną ogłoszone nie później niż w dniu zakończenia

drugiego etapu Konkursu, o którym mowa w pkt. 2.5.2 za pomocą

wybranych przez Organizatora mediów społecznościowych, a także na

stronie www Organizatora, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.

4. Jury zastrzega sobie prawo do nie uzasadniania wyboru Zwycięzców.

5. Organizator zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej

informacji dotyczących przebiegu Konkursu, za pomocą wybranych

przez Organizatora mediów społecznościowych, a także na stronie www

Organizatora, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.

§7 NAGRODY

1. Fundatorem Nagród jest Organizator.

2. W Konkursie zostaną przyznane następujące Nagrody w postaci :

1. Bon zakupowy w wysokości 100 zł do wykorzystania w sklepie

stacjonarnym lub internetowym https://trytonmusic.com/

2. Bon zakupowy w wysokości 100 zł do wykorzystania w sklepie

stacjonarnym lub internetowym https://trytonmusic.com/

3. Bon zakupowy w wysokości 100 zł do wykorzystania w sklepie

stacjonarnym lub internetowym https://trytonmusic.com/

4. Gadżety z firmy Ernie Ball.

5. Gadżety z firmy Ernie Ball.

6. Gadżety z firmy Ernie Ball.

3. Nagroda należna jest 6 Uczestnikom, których Zgłoszenie Konkursowe

zostanie wybrane przez Jury.

4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w terminie 2 (dwóch) dni

od daty ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z 6.3., za pośrednictwem

prywatnej wiadomości w serwisie Instagram lub Facebook lub innych

środków komunikacji.

5. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie swoich danych (imię, nazwisko,

adres zamieszkania lub inny adres właściwy do doręczeń, adres poczty

elektronicznej, numer telefonu lub numer rachunku bankowego) w celu

umożliwienia Organizatorowi przekazania Nagrody. Nagroda jest

przekazywana przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia

przekazania przez Zwycięzcę wszystkich danych, których

żądał Organizator.

6. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani

zamianie na jakikolwiek inne świadczenie.

7. Jeśli Zwycięzca nie poda danych, o których mowa w 7.5. w

terminie 14 dni od dnia, w którym został o to poproszony lub

nie odbierze przekazanej Nagrody w terminie 14 dni od kiedy

została mu udostępniona do odbioru, Zwycięzca traci prawo

do Nagrody, która następnie pozostaje do wyłącznej

dyspozycji Organizatora.

8. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy zgodnie z właściwymi

przepisami podatkowymi. Organizator informuje, że w przypadkach

przewidzianych przez ustawę o podatku dochodowym od osób

fizycznych podmiot wydający Nagrodę zobowiązany jest jako płatnik

pobrać kwotę należnego podatku zryczałtowanego od beneficjenta

Nagrody wygranej w Konkursie przed jej wydaniem. Dlatego też element

pieniężny Nagrody odpowiadający równowartości podatku

zryczałtowanego od Nagrody w stawce 10% (dziesięciu procent), nie

zostanie wydany Zwycięzcy, lecz będzie pobrany przez Organizatora jako

płatnika i odprowadzony do właściwego organu podatkowego. Zwycięzca

jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do

wypełnienia obowiązków płatnika.

9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia

warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać

od Uczestnika podjęcia niezbędnych działań, w szczególności złożenia

określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia

określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika podjęcia działań, o

których mowa powyżej, wyklucza go z Konkursu.

10.Nagrodzony Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania

Nagrody lub prawa do jej odbioru na osoby trzecie.

§ 8 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni składać za

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail

info@trytonmusic.com nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od

dnia od dnia ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z 6.3.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail i numer

telefonu Uczestnika, jak również dokładny opis i uzasadnienie

reklamacji.

3. Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w pkt 8.2 powyżej,

skierowane w inny sposób niż określony w 8.1. powyżej lub spóźnione,

nie zostaną rozpatrzone.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną

przez Organizatora. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie

reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu i obowiązujących

przepisów prawa.

5. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje złożone zgodnie z 8.1. i 8.2

powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia.

6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na

adres e-mail podany w reklamacji.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Organizator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności

Uczestników. Respektując przepisy prawa, a w szczególności RODO

Organizator starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i

organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych

danych osobowych. W szczególności Organizator zabezpiecza dane

przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed

ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Organizator sprawuje permanentną kontrolę nad procesem

przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie

największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na

przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego

przeprowadzenia Konkursu.

2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu

wskazanym w 9.4.3 poniżej.

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie zgody

samych Uczestników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na

przetwarzanie danych osobowych.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Organizator informuje, że:

1. administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest

Organizator;

2. dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie art.

6 ust 1 pkt a) RODO – w celu przeprowadzenia Konkursu,

promowania działalności Organizatora, utrzymywania przez

Organizatora kontaktu z Uczestnikiem;

3. dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą na podstawie art. 6

ust 1 pkt b) i c) RODO - w celu przyznania, wydania i rozliczania

Nagród, przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wykonania

ciążących na Organizatorze obowiązków rachunkowo-księgowych;

4. odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą:

1. zewnętrzna agencja marketingowa prowadząca obsługę

działalności reklamowej i promocyjnej Organizatora;

2. odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.

5. odbiorcą danych osobowych Zwycięzcy będą:

1. zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną

Organizatora;

2. odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.

6. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób

zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu, ani też nie będą

wysyłane do krajów trzecich (tj. poza Europejski Obszar

Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych;

7. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy

niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania w postaci

przeprowadzenia Konkursu, a następnie zostaną usunięte.

8. Dane osobowe Zwycięzców będą przechowywane przez okres 5

(pięciu) lat podatkowych od dnia powstania obowiązku

podatkowego;

9. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile prawo takie

przysługuje mu na podstawie przepisów prawa). Wykonanie

prawa do cofnięcia zgody jest równoznaczne z rezygnacją

Uczestnika z udziału w Konkursie;

10.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych

osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, a w

szczególności RODO.

5. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej

dobrowolności, jednak podanie danych osobowych stanowi warunek

uczestnictwa Konkursie. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że

niepodanie danych osobowych (lub podanie fałszywych danych

osobowych) może spowodować wykluczenie z Konkursu lub

wstrzymanie wydania Nagrody do czasu podania prawidłowych danych

osobowych.

6. W celach określonych w pkt. 9.4.10. Uczestnicy mogą przesłać stosowne

żądanie listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres e-mail: info@trytonmusic.com .

7. Organizator może podjąć środki prowadzące do weryfikacji podanych

przez Uczestnika danych osobowych w przypadku powzięcia

podejrzenia, że podane dane są nieprawdziwe, lub też powzięcia

podejrzenia, iż Uczestnik podejmuje działania naruszające

postanowienia Regulaminu lub prawa.

8. Na czas trwania Konkursu i 24 (dwudziestu czterech) miesięcy po nim

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora

wizerunku Uczestnika utrwalonego w Zgłoszeniu Konkursowym

Uczestnika oraz na jego profilu prowadzonym w serwisie Facebook lub

serwisie Instagram i danych osobowych tam zawartych, w zakresie pól

eksploatacji wskazanych w pkt 5.2. Regulaminu, w tym w szczególności

w celu umieszczenia ich na stronach internetowych, w folderach

informacyjnych, materiałach promocyjnych i profilach w mediach

społecznościowych Organizatora.

§ 10 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W razie świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną

Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia

18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.:

Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 w zakresie tych usług.

2. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się

Organizator – Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem

spełniającym następujące wymagania techniczne:

1. urządzenie pozwalające przeglądanie witryn internetowych z

dostępem do Internetu;

2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej

wersji dostarczanej przez producenta;

3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie

dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript,

Adobe Flash;

4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów

powyższych aplikacji;

5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Zakazane jest, w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści

o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa

autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób

obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia

społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych,

nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy,

lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;

3. atakowanie, zastraszanie i nękanie innych Uczestników;

4. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób

oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;

5. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;

6. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub

substancji psychoaktywnych, nadużywanie alkoholu lub

uprawianie hazardu, zawierających nagość lub pornografię oraz

drastyczną i nieuzasadnioną przemoc, a także jakichkolwiek

innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;

7. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona

czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.

8. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę

Organizatora lub osób trzecich;

9. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww.

treści;

10.zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści

wskazane w pkt. 10.3.1 – 10.3.9 powyżej.

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie

w podczas Konkursu. W przypadku umieszczania przez Uczestnika treści

zabronionych prawem lub Regulaminem, Organizator upoważniony jest

do ich usunięcia, a także do wykluczenia tego Uczestnika z Konkursu.

5. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 10.1.

powyżej, Organizator informuje, iż korzystanie z usług świadczonych

drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z

ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania

systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie

trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby

korzystające z sieci Internet zainstalowały na swoim urządzeniu

oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizować.

6. W przypadku umieszczenia w Zadaniu Konkursowym lub na Fanpage’u

Organizatora odnośników (linków) do innych stron internetowych,

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treści

zamieszczone na tych stronach.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

1. za treść Zgłoszeń Konkursowych;

2. w przypadku braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem, z

powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych

danych albo ich nie podania;

3. w przypadku braku możliwości wydania Nagrody z powodu:

błędnego podania przez Zwycięzcę danych, odmowy odebrania

Nagrody pod wskazanym przez zwycięzcę adresem bądź

nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody pod wskazanym przez

Zwycięzcę adresem.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Praw oraz obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, a

także prawa do żądania wydania Nagrody lub wykonania usług będących

przedmiotem Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

2. Powołane w treści Regulaminu bez bliższego oznaczenia numery

punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne

Regulaminu.

3. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu.

4. W przypadku, w którym Uczestnik nie jest konsumentem w rozumieniu

art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. z dnia 10

maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, dalej) sądem właściwym do

rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby

Organizatora.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11.04.2019 roku.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl